Loading data ...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Viewing PGI
Loading data ...
BIN
TRN
Name (Rus. Lang)
Loading data ...
report data
Corporate events
Template: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Number of outgoing letters: 66; Date of outgoing letters: 07.02.2019; Вид информации: 1.12 - Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок; Дата возникновения события: 06.02.2019;
Page:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
12 Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
Акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы туралы ақпарат
1 Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО? Да
Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Иә
При заключении в течение одного рабочего дня нескольких крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам
Бір жұмыс күні ішінде бірнеше ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған кезде, акционерлік қоғамға мұндай бірнеше мәмілелер бойынша ақпараты бар бір өтінім беру арқылы мұндай бірнеше мәмілелер бойынша ақпаратты ұсынуға рұқсат етіледі.
2 дата заключения договора о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки либо дополнительного соглашения (дополнительного соглашения к договору) 06.02.2019
ірі мәміле туралы және (немесе) қоғамның уәкілетті органы сондай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған жасалуында мүдделігі бар мәміленің немесе қосымша келісімнің (шартқа қосымша келісімнің) жасалған күні
Количество заявленных сделок (рассчитвается автоматически) 1
Ұсынылған мәмілелер саны (автоматты түрде есептеледі)
1 Сделка Крупная сделка
Мәміле Ірі мәміле
1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества) Да
Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпаратт бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады) Иә
2 В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
3 Номер договора
Келісім-шарт нөмірі
4 Сроки и условия сделки
Мерзімдері мен шарттары
5 предмет крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью выкуп акций
iрi мәмiленiң немесе мүдделілігі бар мәміленің мәнi, мәмiле тараптарының атауы
6 Информация о приобретенном (-ых) / отчуждаемом (-ых) активе (ах)
Cатып алу/иеліктен шығару активі(тер) туралы ақпарат
7 контрагент(ы) сделки 1
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340017099
Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АО "First Heartland Securities"
Мәміле тараптарының атауы "First Heartland Securities" АҚ
3. Характер и объем долей участия
Қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі
8 дата принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью
акционерлік қоғамның органы ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған күні
9 стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью
ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күнге ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны
10 дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги);
мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықтағы шығарылған (орналастырылған) бағалы қағаздар болып табылатын жағдайларды қоспағанда) ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағалау күні
11 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью
акционерлiк қоғам органы iрi мәмiленi және (немесе) мүдделігі бар мәмілені жасау туралы шешiм қабылдаған күнге акционерлiк қоғамның активтерiнiң жалпы құнына iрi мәмiленiң және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының пайыздық арақатысы
12 сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц
ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле тараптары, сатып алынған немесе иелігінен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәлімет
13 Иные сведения о сделке
Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет
OFFLINE ОТЧЕТЫ (ДО 05.09.2019)
Online отчеты (Архивные)
Loading data ...
Generated in 704ms