Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиғалар
Үлгі: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Шығыс хаттың нөмірі: 63; Шығыс хат күні: 07.02.2019; Ақпарат түрі: 1.1-Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 28.01.2019;
Бет:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента 28.01.2019
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) 17:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ. Медеу ауданы, Хаджи Мукана қөшесі, 45 үй.
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента 1. Об утверждении формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении Рамочного соглашения, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 3. Об одобрении покупки акций юридического лица, определенного в приложении № 4 к настоящему решению, в порядке и на условиях, предусмотренных Рамочными соглашениями.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1. №1-қосымшаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлік қоғамның хабарлама нысанын бекіту туралы. 2.Шешімге №2 Қосымшаға сәйкес Негіздемелік Келісімді бекіту туралы. 3. Негіздемелік келісімдерде орнатылған тәртіп және шарттармен осы шешімнің № 4. Қосымша негізінде анықталған заңды тұлғаның акцияларын сатып алуды мақұлдау туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования 1. 1. Утвердить форму извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. 1. Одобрить Рамочное соглашение, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Нуркенова Ерке Ерликовича подписать Рамочное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения. 3. Наделить полномочиями Председателя Правления Общества г-на Нуркенова Ерке Ерликовича по подписанию иных Рамочных соглашений, при условии, определенном в приложении № 3 к настоящему решению. 4. Председателю Правления Общества г-ну Нуркенову Ерке Ерликовичу предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для выполнения настоящего решения. 3. 1. Одобрить покупку акций юридического лица, определенного в приложении № 4 к настоящему решению, в порядке и на условиях, предусмотренных Рамочными соглашениями. 2. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Нуркенова Ерке Ерликовича, в соответствии с законодательством, подписать Договор купли-продажи акций юридического лица, указанного в пункте 1 настоящего решения. 3. Председателю Правления Общества г-ну Нуркенову Ерке Ерликовичу предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для выполнения настоящего решения.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 1. №1-қосымшаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлік қоғамның хабарлама нысанын бекіту. 2. 1. Шешімге №2 Қосымшаға сәйкес Негіздемелік Келісімді бекіту. 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген Негіздемелік келісімге Қоғам Басқармасының Төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович-қа қол қоюға өкілеттік етсін. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович-қа осы шешімнің № 3 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес басқа да негіздемелік келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович- қа осы шешімді іске асыру үшін қажетті барлық іс-әрекеттер мен құжаттарды қабылдап және өткізуге уәкілетті. 3. 1. Осы Шешімге №4 қосымшада анықталғандай, Заңды тұлғалардың акцияларын сатып алуды Негіздемелік келісімдерде көзделген тәртіппен және шарттарда сатып алу бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович заңнамаға сәйкес, осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың акцияларын сатып алу-сату шартына қол қоюға уәкілеттік берілді. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович-қа осы шешімнің № 3 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес басқа да негіздемелік келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда
1 место нахождения
орналасқан жері
2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН
4 форма реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың нысаны
5 условия реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың шарттары
6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда
1 вид сделки
мәміленің түрі
2 предмет сделки
мәміленің мәні
3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки 0,00
мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі
7 иные сведения при необходимости нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.
Есептер
Generated in 770ms