Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиғалар
Үлгі: Корпоративтік оқиғалар және өзге ақпарат (2019.01.01 бастап 2020.14.07 дейін); Шығыс хаттың нөмірі: 139; Шығыс хат күні: 05.03.2019; Ақпарат түрі: 1.2-Эмитенттің басқару органының (қадағалау кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның), басқару органының (қадағалау кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитентті сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (қадағалау кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 05.03.2019;
Бет:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
2 Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Директорлар кеңесі
2 дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) 05.03.2019
шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)
2 наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен Исполнительный орган
құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы Атқарушы орган
состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: 3
эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні
3.1 1 1. Суть изменения Исключен
Өзгерістердің мәні Алынып тасталды
2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
3. ФИО должностного лица Нуркенов Ерке Ерликович
Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты Нуркенов Ерке Ерликович
4. Должность должностного лица Председатель Правления
Лауазымды тұлғаның лауазымы Басқарма Төрағасы
2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
3.2 1 1. Суть изменения Избран, назначен
Өзгерістердің мәні Сайланды, болып тағайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
3. ФИО должностного лица Пан Евгений Владимирович
Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты Пан Евгений Владимирович
4. Должность должностного лица Председатель Правления
Лауазымды тұлғаның лауазымы Басқарма Төрағасы
2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
3.3 1 1. Суть изменения Избран, назначен
Өзгерістердің мәні Сайланды, болып тағайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Нерезидент
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент емес
3. ФИО должностного лица Кабанов Максим Владимирович
Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты Кабанов Максим Владимирович
4. Должность должностного лица член Правления, Заместитель Председателя Правления
Лауазымды тұлғаның лауазымы Басқарма Мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары
2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций 0,0000
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
4 состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента 4
эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы
1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Пан Евгений Владимирович
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты Пан Евгений Владимирович
2 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Алишев Абай Бауржанович
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты Алишев Абай Бауржанович
3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Қазбек Әсел Есенжолқызы
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты Қазбек Әсел Есенжолқызы
4 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Нерезидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент емес
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Кабанов Максим Владимирович
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты Кабанов Максим Владимирович
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 397ms