Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиғалар
Үлгі: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Шығыс хаттың нөмірі: 677; Шығыс хат күні: 29.01.2020; Ақпарат түрі: 1.8 - Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок; Оқиғаның пайда болу күні: 29.01.2020;
Бет:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
8 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.
1 дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью 29.01.2020
ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешiм қабылданған күн
Количество заявленных сделок (рассчитвается автоматически) 1
Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)
1 Сделка
Мәміле
1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества) Да
Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпаратт бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады) Иә
2 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров акционерного общества
акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)
3 вид сделки
мәміленің түрі
4 предмет сделки выкуп акций
мәміленің мәні
5 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки 17%
мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы
6 Иные сведения о сделке
Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет
OFFLINE ОТЧЕТЫ (ДО 05.09.2019)
Online отчеты (Архивные)
Деректерді жүктеу...
Generated in 937ms