Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиғалар
Үлгі: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Шығыс хаттың нөмірі: 852; Шығыс хат күні: 04.05.2020; Ақпарат түрі: 1.3-Акционерлердің (қатысушылардың) құрамы туралы және (немесе) эмитенттің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 04.05.2020;
Бет:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
3 Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента
Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) құрамы туралы және (немесе) эмитенттің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
1 дата изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания) 04.05.2020
эмитенттің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызына иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамын өзгерту күні (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде өзгерістер енгізу немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесі тіркелген күні)
2 Состав акционеров (участников) владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента 1
Он және одан да көп дауыс беруші акция (қатысу үлесі) иеленуші акционерлердің (қатысушылардың) құрамы
1 1. Вид лица Юридическое лицо
Тұлға түрі Заңды тұлға
2. ИИН/БИН акционера (участника); резидентство Нерезидент
Акционердің (қатысушының) ЖСН/БСН; резиденттік белгісі Резидент емес
3. ФИО/Полное наименование JYSAN TECHNOLOGIES LTD
Аты-Жөні/Толық атауы JYSAN TECHNOLOGIES LTD
4. Местонахождение юридического лица 2-4 King Street, SW1Y 6QP, Великобритания
Заңды тұлғаның орналасқан жері 2-4 King Street, SW1Y 6QP, Ұлыбритания
Изменения произошедшие в составе акционеров 1
Акционерлер құрамындағы өзгерістер
2 1. Суть изменений в составе акционеров (участников) эмитента Выбытие
Эмитент акционерлері (қатысушылар) құрамындағы өзгерістердің мәні Шығуы
2. Вид лица Юридическое лицо
Тұлға түрі Заңды тұлға
3. ИИН/БИН акционера (участника); резидентство Резидент
Акционердің (қатысушының) ЖСН/БСН; резиденттік белгісі Резидент
4. ФИО/Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Pioneer Capital Invest"
Аты-Жөні/Толық атауы "Pioneer Capital Invest" Жауапкершілігі Шектеулі Қоғамы
5. Местонахождение юридического лица г.Алматы, пр. Назарбаева, д.240Г, БЦ CDC - 2
Заңды тұлғаның орналасқан жері Алматы қ., д. Назарбаева, 240Г, БЦ CDC - 2
Есептер
Generated in 932ms