Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
Мемтізілім Id-і
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиға
Үлгі: Корпоративтік оқиғалар (18.04.2016 бастап 01.01.2019 дейін); Шығыс хаттың нөмірі: 01-07/72; Шығыс хат күні: 02.02.2018; Ақпарат түрі: 1.1-акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 22.01.2018;
Бет:
Приложение1
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған
1 дата проведения совета директоров 22.01.2018
директорлар кеңесін өткізу күні
2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества Об утверждении состава Правления АО «НК «СПК «Есиль».
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі «Есiл» ӘКК» ҰК» АҚ-ның Басқармасының құрамын бекіту туралы.
3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта По вопросу повестки дня принято решение: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 5 (пяти) человек. 2. Избрать следующий состав Правления Общества: 2.1. Председатель Правления Общества – Ескендиров Казбек Сапарбекович; 2.2. Член Правления Общества – Финансовый директор – Баяхметов Еркебулан Еркешевич; 2.3. Член Правления Общества – Управляющий директор – Шингишев Сагыныш Сансызбаевич; 2.4. Член Правления Общества - Управляющий директор – Досхожин Дамир Ракатович; 2.5. Член Правления Общества – Главный менеджер сектора мониторинга – Беляков Дмитрий Анатольевич. 3. Исполнительному органу Общества принять меры по реализации настоящего решения.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) Күн тәртібіндегі мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды: 1. Қоғам Басқармасының құрамын 5 (бес) адам санында анықтау. 2. Қоғам Басқармасын келесі құрамда сайлау: 2.1. Қоғам Басқармасының Төрағасы – Ескендіров Қазбек Сапарбекұлы; 2.2. Қоғам Басқармасының мүшесі - Қаржы директоры – Баяхметов Еркебұлан Еркешұлы; 2.3. Қоғам Басқармасының мүшесі – Басқарушы директор – Шингишев Сағыныш Сансызбайұлы; 2.4. Қоғам Басқармасының мүшесі - Басқарушы директор – Досхожин Дамир Рақатұлы; 2.5. Қоғам Басқармасының мүшесі – мониторинг секторының Бас менеджері – Беляков Дмитрий Анатольевич. 3. Қоғамның атқарушы органына нағыз шешімнің орындалуы бойынша шара қолдану.
4 иные сведения по решению акционерного общества Отсутствуют.
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер Жоқ.
Есептер
Generated in 1250ms