Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
Мемтізілім Id-і
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиға
Үлгі: Корпоративтік оқиғалар (18.04.2016 бастап 01.01.2019 дейін); Шығыс хаттың нөмірі: 01-07/502; Шығыс хат күні: 07.09.2018; Ақпарат түрі: 1.20-акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 28.08.2018;
Бет:
Приложение1
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Единственный акционер
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы Жалғыз акционер
1 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера 28.08.2018
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні
3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером 1. Утвердить годовую финансовую отчетность (неконсолидированная и консолидированная) акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Есиль" за 2017 год. 2. Прибыль, полученную по итогам 2017 года, направить на погашение убытков прошлых лет. 3. Настоящий приказ является решением единственного учредителя, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Есиль". 4. Исполнительному органу акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Есиль" провести все необходимые мероприятия, вытекающие из настоящего приказа.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері 1. «Есіл» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2017 жылғы жылдық қаржы есептемесі (шоғырландырылмаған және шоғырландырылған) бекітілсін. 2. 2017 жыл қорытындысы бойынша түскен пайда өткен жылдардағы шығындарды жабуға бағытталсын. 3. Осы бұйрық «Есіл» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының барлық дауыс құқығын беретін акцияларға ие болатын жалғыз акционердің шешімі болып табылады. 4. «Есіл» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының атқарушы орган осы бұйрықтан шыққан барлық қажетті іс-шараларды өткізсін.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет.
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ.
Есептер
Generated in 804ms