Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН 
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Корпоративные события
Шаблон: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Номер исходящего письма: 03-12/299; Дата исходящего письма: 30.12.2019; Вид информации: 1.20 - Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности; Дата возникновения события: 30.12.2019;
Страница:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
20 Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат
1 дата принятия решения об изменении основных видов деятельности 25.12.2019
қызметтің негізгі түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау күні
2 наименование измененных видов деятельности 1) финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов (приобретения субординированных облигаций), и заключение в этих целях договоров с банками второго уровня и их акционерами; 2) поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), новому инвестору (инвесторам); 3) размещение средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке Республики Казахстан на условиях договора банковского счета и банковского вклада, в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком Республики Казахстан; 4) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа (выкуп прав требования по банковским займам у банков второго уровня); 5) обратная переуступка банковских займов банкам второго уровня.
өзгерген қызмет түрлерінің атауы 1) екінші деңгейдегі банктерге қаржылық қолдау көрсету, оның ішінде реттелген қарыз беру (реттелген облигацияларды сатып алу) арқылы қолдау және осы мақсаттарда екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен шарт жасасу; 2) инвесторларды іздестіру және екінші деңгейдегі банктердің реттелген облигацияларды (реттелген борышты) айырбастау арқылы сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға (инвесторларға) өткізу; 3) қаражатты бағалы қағаздарға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерде және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде банктік шот және банктік салым шартының талаптары бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен талаптар бойынша орналастыру; 4) факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан, төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу (екінші деңгейдегі банктерден банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу); 5) екінші деңгейдегі банктерге банктік қарыздарды кері қайта беру.
3 дата государственной регистрации устава и (или) изменений в устав эмитента 30.12.2019
эмитент жарғысын және (немесе) жарғысына өзгертулерді мемлекеттік тіркеу күні
4 сканированная копия устава и (или) изменений в устав Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. Отчета
жарғының және (немесе) жарғыға өзгертулердің сканерленген көшірмесі
Отчеты
Generated in 858ms